افزایش تمرکز کودکان
20
آوریل

افزایش تمرکز کودکان

اقداماتی برای افزایش تمرکز کودکان

آیا فرزند شما در تمرکز روی تکالیف مشکل دارد؟ در واقع راه های زیادی برای افزایش تمرکز کودکان وجود دارد. برای بسیاری از کودکان تمرکز برای بیش تر از چند لحظه دشوار است. و این طبیعی است به دلیل کنجکاوی و انرژی زیادی که دارند. با این حال تمرکز برای مطالعه، انجام تکالیف و تکمیل هر وظیفه ای لازم است. بالغین می توانند تمرکز خود را با انجام برخی از فعالیت ها افزایش دهند. اما درباره ی کودکان باید تدبیر دیگری اندیشید.

راهبردهای افزایش تمرکز کودکان

1. وظایف بزرگتر را به وظایف کوچکتر تقسیم کنید. یک وظیفه ی بزرگ، به نظم و تمرکز خیلی زیادی نیاز دارد بنابراین تقسیم آن به بخش های کوچک تر می تواند مفید باشد.

2. عوامل حواس پرت کن را کاهش دهید. به جز شرایطی که کودکان به کاری بپردازند که واقعا عاشق آن هستند، در شرایط دیگر بی توجهی به عوامل حواس پرت کن واقعا برای شان مشکل است. شما باید تا جایی که می توانید محیط درس خواندن یا انجام تکالیف آن ها را از عوامل حاس پرت کن عاری کنید.

3. تلویزیون و گوشی تلفن همراه. ایده ی جالبی نیست که هنگام انجام تکالیف، تلویزیون تماشا شود چون می تواند به راحتی موجب حواس پرتی شود و تمرکز کودکان را کاهش دهد. پیامک ها و ایمیل ها نیز می تواند تاثیر مشابهی داشته باشند. پیشنهاد می شود هنگام درس خواندن یا مشق نوشتن پیام ها خوانده نشود و از گوشی استفاده نشود.

افزایش تمرکز کودکان
افزایش تمرکز کودکان

انجام دادن تکالیف در ساعت مشخص در هر روز

4. انجام دادن تکالیف در ساعت مشخص در هر روز. انجام یک فعالیت روزانه که در ساعت مشخصی باشد، سرانجام به یک عادت تبدیل می شود. اگر کودکان هر روز سر ساعت معینی شروع به انجام تکالیف کنند، پس از مدتی وقتی ساعت مزبور فرا می رسد، تلاش کمتری برای تمرکز نیاز خواهند داشت. ذهن آن ها به طور خودکار در نظر می گیرد که وقت انجام تکالیف فرارسیده و بنابراین کودک تمایل بیش تری برای این کار نشان خواهد داد.

5. فعالیت بدنی کافی برای کودکان در نظر بگیرید. برخی فعالیت های بدنی مانند بازی، دویدن یا برخی از ورزش ها اگر بین وظایف و تکالیف مختلف انجام شوند، باعث آزاد شدن انرژی فراوان کودکان می شوند و به افزایش تمرکز آن ها کمک می کنند. این کار باعث می شود میزان ناآرامی و بیتابی کودکان کاهش بیابد. همچنین چون کسلی را از آن ها دور می کند، سبب تمرکز بیشتر روی فعالیت ها می شود.